Årsmelding 2003

Her kan du lese en forkortet utgave av Mossiges Minde sin årsmelding for driftsåret 2003.

MOSSIGES MINDE BOLIG OG ELDRESENTER 2003.

Mossiges Minde er en stiftelse hvor Høyland Helselag har styreflertall.
Høyland Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Stiftelsens formål er å eie og drive trygdeboliger, eldreboliger og eldresenter
for pensjonister.
Mossiges Minde bolig- og eldresenter består av et eldresenter og 20 trygdeleiligheter. I tillegg til dette har vi også 12 eldreboliger i et eget bygg. Mossiges Minde ligger i Stangeland bydel. Eldresenteret er åpent for alle eldre i Sandnes Kommune.

Målsettingen er å drive forebyggende helsearbeid blant eldre. Dette gjør vi ved å gi de eldre mulighet til å delta aktivt i positive aktiviteter sammen med andre, samt å servere god og næringsrik mat.

Eldresenteret har åpent mandag til torsdag kl.9.00- 15.00, fredag kl.9.00-14.00.
Middag serveres i kafeteriaen 3 dager i uken, de andre ukedagene blir det servert en liten varmrett eller smørbrød. Det kjøres ut middag til helsesvake og rekonvalesente 2 dager i uken.

BOLIGENE

Trygdeleilighetene i hovedbygget blir alltid pusset opp før ny beboer flytter inn. Det er blitt tapetsert, malt og skiftet kjøkken i 3 av leilighetene To beboere i trygdeleilighetene døde i 2003. En beboer byttet leilighet, og en ny beboer flyttet inn. En leilighet var ubebodd ved årsskiftet 03/04.

Nybygget i Einerveien har 12 leiligheter i tilknytning til senteret. I tillegg til dette er det i nybygget en ekstra leilighet. Denne kan leies av beboerne ved senteret, samt benyttes til gruppeaktiviteter. En av beboerne i nybygget døde i 2003, og en ny beboer flyttet inn.

I januar hadde vi et nytt tilfelle av oppsig av kloakk i første etasje. Det ble foretatt en grundig rens av avløpsrørene i bakken, noe som tilsynelatende løste problemet.

BRUKERRÅDET

Brukerrådet skal være et veiledende organ for senteret. Det kan fremme saker til stiftelsesstyret gjennom daglig leder som er sekretær for styret. Brukerrådet består av representanter fra ulike aktivitetsgrupper. De skal fange opp signaler fra brukerne om hva som faller i smak , hva vi skal fortsette med og hva vi skal forandre på. Det har vært avholdt 4 møter i brukerrådet i år 2003.

Brukerrådet år 2003:
Ruth Austvoll – Høyland Helselag, litteraturgruppa
Karin Herland – frivillige, kjøkken
Aslag Todnem – bridge/sjakk
Ragna Foss – reiseklubben
Annie Fredriksen – svømming
Gunnar Retland – andakt
Pål Borsheim – sjåførene
Elias Andersen – treskjærergruppen
Magnhild Skjeldbred – beboerne
Judith Gramstad – flittige hender
Gerd Hatteland -turgruppen

Brukerrådet har vært aktivt og engasjert. I november arrangerte de på eget initiativ en hyggekveld på senteret. Arrangementet var meget vellykket. Hadde vi hatt mer plass, ville det blitt solgt enda flere billetter til denne festen.

ELDRESENTERET

Aktivitetene ved senteret er mange og varierte. Det er arrangement både på dag- og på kveldstid.
Kaja`s Kafe` er åpen 5 dager i uken kl. 9.30 – kl. 14.00. Kafèen er et samlingssted. Her møtes de som deltar i gruppeaktiviteter og kurs. Kafèen blir også brukt av de som er til fotpleie eller frisør, beboerne på huset og andre besøkende.
Middagsservering foregår i kafeteriaen 3 dager i uken. Middag kjøres ut til helsesvake og rekonvalesente 2 dager i uken. Middagsporsjonene som kjøres ut er fordelt på 6 ulike ruter. Det er frivillige sjåfører som kjører ut middagen, og de gjør et uvurderlig arbeid.

Det er solgt 16.154 middagporsjoner i år 2003. Det er 269 porsjoner mindre enn i fjor. Av disse ble 10.504 porsjoner fraktet hjem, 1.793 porsjoner ble hentet, 895 porsjoner ble servert til frivillige og 2962 porsjoner ble solgt i kafeteriaen. I tillegg til middagene er det solgt 815 varmretter, som er en økning på 46. Det er blitt handlet 6.152 ganger i kafèen. Det har da økt med 246.

Gruppeaktiviteter
Grupper uten leder har i år 2003 vært følgende:
Bridge/sjakk med 25-30 deltakere.
Rosemaling med 1-3 deltakere.
Treskjæring med 4-5 deltakere.
Grupper med leder har i år vært følgende:
Aktivitøren har ledet to håndarbeidsgrupper som har hatt henholdsvis
12 og 8 deltakere, turgruppene med gjennomsnittlig 7 deltakere og litteraturgruppen med 7-8 deltakere.

Ruth Austvoll har ledet billedvevgruppe i høstsesongen med fire deltakere.
Trimgruppen har hatt 10-15 deltakere under ledelse av Liv Kverneland.
Svømming i oppvarmet basseng er et tilbud til 15 damer under instruksjon av Lena Svarstad.
I vår hadde vi en gruppe i engelsk dagligtale med 6 deltakere.
Onsdagsklubben er et tilbud med skyss til eldre som ellers hadde hatt vanskelig for å komme seg ut. Den har hatt 5-7 deltakere. Solveig H. Stokka fra Høyland Helselag har vært frivillig assistent for denne gruppen. Det har vært bingo annenhver uke. Rundt 23 personer deltar hver gang. Kristina Lura fra Høyland Helselag har stått for skyssen.
Ruth Austvoll fra Høyland Helselag har hatt arbeidsstue om tirsdagene for 4-6 deltakere.
”Gutta på treff” er en selvstyrt gruppe som er møtes annenhver onsdag.
Det er ca. 10-12 karer som kommer sammen og diskuterer alt av interesse.

Nytt av året var vennegruppen, turvennene, og snekkergruppen. Vennegruppen møtes annenhver torsdag. Deltakerne innleder til diskusjon og presenterer selv temaer for hverandre. Turvennene er en selvstyrt turgruppe, som selv planlegger sine turmål. I høst ble vår nye snekkerbod ferdigstilt og tatt i bruk. Snekkergruppen lager diverse trearbeider, utfører småreparasjoner, og fletter krakker.
I samarbeid med psykiatrisk seksjon i kommunen har hjemmeboende psykiatriske pasienter hatt tilbud om å delta i aktivitetsgruppe på senteret. Målet er sosial trening og muligheten for et sosialt fellesskap. Psykiatriske sykepleiere fra kommunen har ledet denne gruppen.. Det er 2-4 personer som har deltatt.

Vi har også hatt et tilbud til MS-rammede. Senterleder i samarbeid med en ergoterapeut i kommunen har ledet gruppen. Gruppen har to frivillige hjelpere som er med på samlingene. Det er 6 damer som deltar. Målet med gruppen er å forebygge isolasjon og å drive aktiviteter i samarbeid med andre.

Kurs
Det ble holdt kurs i seniordans både vår og høst, med 25 deltakere på våren og 22 på høsten.
Også oljemalingskurs ble holdt både vår og høst, med 6 deltakere på våren og 8 på høsten.
I vårsemesteret hadde vi også kurs i linedance for seniorer med 12 deltakere, samt kurset ”Finn din stil og dine farger” med 7 deltakere. På høsten hadde vi kurs i Engelsk med 5 deltakere, og introduksjonskurs i bridge og sjakk med 8 deltakere.
Også dette året har Olaf Høie tilbudt individuelt tilpasset dataopplæring. 32 personer har benyttet seg av dette i løpet av 2003. I høst fikk vi også lagt ut vår egen hjemmeside på internett.

Arrangementer:
Av arrangementer på dagtid hadde vi i tre syng med oss – samlinger i vår. I mars hadde vi vårmesse, med mannekeng – oppvisning. Den siste onsdagen før påske hadde vi påskefrokost, og i anledning 17. mai holdt Høyland Helselag senteret åpent med aktiviteter og kafèsalg. På kveldstid arrangerte vi vårfest i april, og utendørs midtsommerfest i juni.

I høstsemesteret hadde vi også et variert tilbud arrangementer. På dagtid hadde vi tre Kafètreff med kåseri og allsang. Vi hadde to temasamlinger som handlet om depresjon og sorg. Tre morgener hadde vi julefrokost, i tillegg til vår årlige julemiddag i desember. På kveldstid hadde vi loppemarked i august, høstfest i eldres uke i oktober, hyggekveld og julemesse i november, samt førjulskonsert i desember.

Annet:
Annen hver tirsdag kl.17.00- kl.18.00 er det andakt og sangstund på eldresenteret.
Det er ni forskjellige menigheter som deler på å ha arrangementene.
Ansvar for at opplegget blir gjennomført har Lars A. Kjelsnes, Gunnar Thorsen og Gunnar Retland.
Det er arrangert 9 spillekvelder for bridge- og sjakkgruppen. En egen komite` er tilstede, og har ansvaret for arrangementet.

Aktivitetsnivået:
Gjennom året opplever vi et jevnt aktivitetsnivå på senteret, med en reduksjon gjennom mai, juni og juli. Utenom disse sommermånedene er det om lag 140 deltakere på våre faste aktiviteter hver uke. Det blir solgt omtrent 110 porsjoner middag inne på senteret hver uke. I tillegg til dette kommer deltakelse på våre kurs og arrangementer på dagtid og kveldstid. Deltakerantallet på våre arrangementer om dagen varierte fra 10 – 40 og deltakerantallet på våre arrangementer om kvelden varierte fra 40 – 80. Vi ser at tilbudene våre gjør at vi klarer å holde på en stor andel trofaste brukere. Det er også gledelig å se at det jevnlig kommer nye folk innom, som tar i bruk våre tilbud.

Frivillige
Driften av eldresenteret er basert på en stor grad av frivillig innsats.
Vi har faste medhjelpere til skrelling av poteter og grønnsaker.
Kajas kafe` blir som oftest betjent av frivillige. Mange av de frivillige
hjelperne er medlemmer av Høyland Helselag. 25 personer har arbeidet frivillig på kjøkkenet og i kafeteriaen. De frivillige i disse tjenestene har utført 1071,5 timer. Det er frivillige sjåfører som kjører ut middag til helsesvake og rekonvalesenter tirsdager og fredager. Foruten å levere middag får de god kontakt med de hjemmeboende, helsesvake eldre. I alt utgjør den frivillige utkjøringen av mat ca. 1070 arbeidstimer. Disse arbeidstimene er det 14 sjåfører som utfører. I tillegg til dette ble det gitt ca 550 frivillige arbeidstimer av andre på senteret. Dette kommer fra hjelp på grupper, dataopplæring, andre sjåfører og andakt.

I januar arrangerer vi en fest for alle frivillige hjelpere som takk for den gode innsatsen i året som gikk. Det var 50 frivillige som deltok på festen som takk for arbeidsinnsatsen i år 2002.

Styret for stiftelsen takker for et positiv og givende arbeidsår i felles innsats for de eldres trivsel og helse .
En stor takk for godt samarbeid til de ansatte, frivillige, samarbeidspartnere og givere.